Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen SinnerG BV te Uithoorn, Kamer van Koophandel 34255993, opererende onder diverse handelsnamen (“Dominion Internetdiensten”) en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Dominion Internetdiensten alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

De werkzaamheden die Dominion Internetdiensten zal verrichten (“de Diensten”), kunnen als standaardpakket via de website van Dominion Internetdiensten worden overeengekomen of via een bij wijze van maatwerk op te stellen offerte. Uitsluitend de op de website bij het standaardpakket vermelde Diensten of de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Dominion Internetdiensten, tenzij anders aangegeven in de offerte. Dominion Internetdiensten is niet verplicht een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien zij daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

Bij aanvraag van een standaardpakket via de website komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het bestelproces op de website heeft afgerond. Dominion Internetdiensten zal een bevestiging daarvan per e-mail sturen naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Bij een offerte komt de overeenkomst tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever een consument is, kan hij tot zeven werkdagen na aanvaarding de overeenkomst ontbinden binnen de grenzen van de Wet koop op afstand. De aanvraag voor bemiddeling bij aanvraag van een Nummer is uitgesloten van deze ontbinding.

Indien Opdrachtgever geen bestelling via de website of schriftelijke aanvaarding van een offerte stuurt, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Dominion Internetdiensten werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

Artikel 2. Uitvoering van de Diensten

Na de totstandkoming van de overeenkomst en betaling van de initiële termijn zal Dominion Internetdiensten zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Dominion Internetdiensten garandeert dat de Diensten naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Levertijden zijn indicatief. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Dominion Internetdiensten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan Dominion Internetdiensten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Dominion Internetdiensten worden verstrekt.

Dominion Internetdiensten is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de levering van de betreffende Diensten op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Alle wijzigingen in de Diensten ten opzichte van de offerte, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Dominion Internetdiensten heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren en/of het gebruik daarvan te beperken, indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Dominion Internetdiensten niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Beschikbaarheid van systemen

Indien een Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken onder beheer van Dominion Internetdiensten, zoals bij webhosting, e-mail, streaming of virtual private networks, zal Dominion Internetdiensten zich bij deze Dienst inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Dominion Internetdiensten opgeslagen gegevens te realiseren.

Dominion Internetdiensten biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

Dominion Internetdiensten zal zich inspannen om de door haar gebruikte systemen en software up-to-date te houden. Dominion Internetdiensten is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Dominion Internetdiensten is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

Indien toegang tot een administratief account en/of een beheertool overeengekomen is zodat Opdrachtgever nader overeen te komen aspecten van de Dienst kan beheren, zal Dominion Internetdiensten aan Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen.

Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker van Opdrachtgever gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Dominion Internetdiensten te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

Dominion Internetdiensten zal regelmatig reservekopieën maken van door Opdrachtgever op systemen van Dominion Internetdiensten opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden. Deze reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever maar alleen door Dominion Internetdiensten gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen. Het beschikbaar stellen van de reservekopieën of individuele bestanden daaruit is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en tegen betaling van het door Dominion Internetdiensten bedongen standaardtarief.

Artikel 4. Gedragsregels omtrent inhoud

Indien een Dienst strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverde inhoud aan derden, zoals in geval van webhosting, streaming audio/video of e-maildiensten, geldt daarbij het in dit artikel bepaalde.

Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van inhoud in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud die

 • kinderpornografisch, smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
 • inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
 • hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige gebruikers van de Diensten of internetgebruikers te hinderen, overlast te veroorzaken of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Dominion Internetdiensten, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Dominion Internetdiensten, overige gebruikers van de Diensten of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.

Indien naar het oordeel van Dominion Internetdiensten sprake is van overtreding van bovenstaande leden, is Dominion Internetdiensten gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om te beëindigen of de impact te beperken. Hieronder valt onder meer het mogen blokkeren of ontoegankelijk maken van informatie. Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde, is Dominion Internetdiensten voorts gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever of betrokken gebruikers aan deze derden beschikbaar te stellen. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van dergelijke maatregelen.

Opdrachtgever vrijwaart Dominion Internetdiensten van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.

Dominion Internetdiensten stelt maxima aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Bij overschrijding van deze maxima is Dominion Internetdiensten bevoegd verder gebruik van de betreffende Dienst te beperken of te blokkeren, dan wel om een extra bedrag in rekening te brengen, conform de dan geldende bedragen voor extra dataverkeer of opslagruimte. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Artikel 5. Co-located hosting

Indien Opdrachtgever computersystemen of andere apparatuur (“Co-located Apparatuur”) ter beschikking stelt aan Dominion Internetdiensten ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

De Co-located Apparatuur blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt in bruikleen verstrekt aan Dominion Internetdiensten voor de duur van de Overeenkomst. Voor dit recht van bruikleen is Dominion Internetdiensten geen vergoeding verschuldigd.

Dominion Internetdiensten zal de Co-located Apparatuur uitsluitend gebruiken in het kader van de levering van de Diensten.

Schade aan de Co-located Apparatuur is voor rekening van Opdrachtgever, tenzij sprake is van schade door opzet of grove schuld van Dominion Internetdiensten.

Op verzoek van Opdrachtgever kan Dominion Internetdiensten zelf computersystemen of andere apparatuur aanschaffen die als (deel van de) Co-located Apparatuur wordt ingezet. Artikel 8 is daarop van overeenkomstige toepassing.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Dominion Internetdiensten het recht de Co-located Apparatuur onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Dominion Internetdiensten gerechtigd de Co-located Apparatuur te verkopen teneinde nog openstaande schulden van Opdrachtgever te voldoen. Eventuele meeropbrengsten bij een dergelijke verkoop zullen worden terugbetaald aan Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen, telefoonnummers en IP-adressen

Indien een Dienst (mede) omvat dat Dominion Internetdiensten voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, IP-adres en/of telefoonnummer (“Nummer”), geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Nummer zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de OPTA en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Nummer. Dominion Internetdiensten vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Uitsluitend de bevestiging van Dominion Internetdiensten, waarin vermeld wordt dat het Nummer is toegekend, of de ingebruikname van het Nummer ten behoeve van een Dienst, is bewijs van toekenning. Een factuur van Dominion Internetdiensten voor aanvraag of bemiddeling is geen bevestiging van registratie.

Opdrachtgever vrijwaart en houdt Dominion Internetdiensten schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een Nummer namens of door Opdrachtgever.

Dominion Internetdiensten is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een Nummer of voor het feit dat het Nummer door een derde wordt overgenomen en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dominion Internetdiensten.

Tenzij anders overeengekomen wordt een IP-adres slechts ingezet voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan een IP-adres niet opeisen of meenemen tenzij dat expliciet schriftelijk is afgesproken. IP-adressen kunnen worden gedeeld met andere klanten van Dominion Internetdiensten. Voorts is Dominion Internetdiensten gerechtigd IP-adressen te wijzigen als dat noodzakelijk is voor een goede levering van de betreffende Dienst(en).

In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Dominion Internetdiensten gerechtigd een domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7. Reseller activiteiten

Indien een Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Dominion Internetdiensten door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Dominion Internetdiensten overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Dominion Internetdiensten is.

Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Dominion Internetdiensten. Opdrachtgever dient haar klanten echter te allen tijde minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Dominion Internetdiensten Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de aan klanten geleverde dienst(en). Dominion Internetdiensten kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Dominion Internetdiensten.

Dominion Internetdiensten zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Dominion Internetdiensten een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade, schending van de regels uit artikel 4 en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Dominion Internetdiensten te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Dominion Internetdiensten voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Dominion Internetdiensten.

Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Dominion Internetdiensten alsof zij zelf deze handeling of nalaten had verricht.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Dominion Internetdiensten het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 8. Levering van hardware en software

Indien overeengekomen als Dienst of op apart verzoek van Opdrachtgever zal Dominion Internetdiensten hardware en/of

software leveren en/of installeren en/of configureren of bestaande hardware en/of software upgraden, een en ander op nader overeen te komen specificaties en kosten.

De specificaties van de te leveren, installeren of configureren hardware of software is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Dominion Internetdiensten zal aanwijzingen geven als zij daar aanleiding toe ziet. Indien de specificaties naar het oordeel van Dominion Internetdiensten onwerkbaar zijn, is Dominion Internetdiensten gerechtigd het verzoek te weigeren.

Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Op verzoek van Opdrachtgever kan Dominion Internetdiensten licenties afnemen en overdragen aan Opdrachtgever.

Geleverde hardware wordt alleen eigendom van Opdrachtgever als dat expliciet overeengekomen is, en uitsluitend na volledige voldoening van de betreffende facturen.

Opdrachtgever vrijwaart Dominion Internetdiensten voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Dominion Internetdiensten.

Artikel 9. Onderhoud en ondersteuning

Indien onderdeel van de Diensten is dat Dominion Internetdiensten voor de duur van de overeenkomst onderhoud zal verrichten aan systemen van of in gebruik voor Opdrachtgever, zal in gezamenlijk overleg worden vastgelegd welke systemen worden onderhouden, op welke aspecten en met welk doel. Uitgangspunt daarbij is dat de Dienst als doel heeft het voortgezet functioneren van deze systemen op de manier zoals deze dat op het moment van het afsluiten van de overeenkomst doen.

Indien onderdeel van de Diensten Diensten is dat Dominion Internetdiensten ondersteuning op afstand zal bieden aan Opdrachtgever, zal Dominion Internetdiensten zich beschikbaar houden voor dergelijke ondersteuning met een responstijd van acht uur tijdens kantoortijden. De responstijd voor ondersteuning op locatie of ondersteuning buiten kantoortijden zal in overleg worden vastgesteld en kan van geval tot geval verschillen. Onder kantoortijden wordt verstaan normale werkdagen tussen 9:00 en 18:00 uur.

Indien onderhoud of ondersteuning niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zullen Dominion Internetdiensten en Opdrachtgever in overleg een afspraak maken voor een bevredigend alternatief en de kosten die daaraan verbonden zullen zijn.

Indien onderhoud aan hardware of software onderdeel is van een Dienst, zal Dominion Internetdiensten zich inspannen om de betreffende hardware of software up-to-date te houden. Dominion Internetdiensten is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de systemen wezenlijk kunnen veranderen zal Dominion Internetdiensten hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

Dominion Internetdiensten zal zich voorts inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de hardware of software waarop onderhoud wordt geleverd, aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Dominion Internetdiensten is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Dominion Internetdiensten heeft gemeld en Dominion Internetdiensten deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Dominion Internetdiensten kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 10. Ontwikkelen van werken

Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van werken zoals websites, databestanden, software, scripts, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (“Werken”), zal Dominion Internetdiensten de werkzaamheden daarbij met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.

Dominion Internetdiensten en Opdrachtgever zullen in gezamenlijk overleg de specificaties vaststellen van de te ontwikkelen, configureren en/of aan te passen Werken. Deze specificaties kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in gezamenlijk overleg worden bijgesteld, of eenzijdig door Dominion Internetdiensten als de bijstelling noodzakelijk is voor een goede voltooiing van het werk.

Indien door Opdrachtgever aan Dominion Internetdiensten verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Dominion Internetdiensten. Opdrachtgever vrijwaart Dominion Internetdiensten van claims van derden ten aanzien van schending van rechten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken betreffende de Werken.

Tenzij anders overeen gekomen heeft Dominion Internetdiensten het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 11. Oplevering en aanvaarding

Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, zal Dominion Internetdiensten de Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 30 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Dominion Internetdiensten zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 15 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Dominion Internetdiensten gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Dominion Internetdiensten zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Dominion Internetdiensten het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Dominion Internetdiensten of diens toeleveranciers, behoudens die rechten waarvan schriftelijk is overeengekomen dat zij worden overgedragen aan Opdrachtgever en tegen welke prijs.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen, tenzij dat expliciet overeengekomen is of dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.

Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Werk wordt overgedragen van Dominion Internetdiensten naar Opdrachtgever, behoudt Dominion Internetdiensten een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het Werk en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit laat onverlet de plicht van Dominion Internetdiensten om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.

Alle gebruiksrechten voor geleverde of ontwikkelde Werken vervallen bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voorts zijn prijzen op de website van Dominion Internetdiensten onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Alleen de prijzen in de offerte of bevestigingsmail zijn bindend. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal Opdrachtgever voor elke in de offerte vermelde termijn (of indien geen termijn vermeld is, maandelijks) steeds bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag voldoen aan Dominion Internetdiensten. Indien echter het termijnbedrag variabel is, bijvoorbeeld omdat het wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijk verbruik gedurende de termijn, zal Opdrachtgever bij achterafbetaling het verschuldigde bedrag voldoen aan Dominion Internetdiensten.

Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, is Dominion Internetdiensten gerechtigd de gehanteerde tarieven eens per kalenderjaar aan te passen met een maximum van 5%. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

Dominion Internetdiensten zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Dominion Internetdiensten is gerechtigd elektronisch te factureren. Opdrachtgever zal de facturen betalen via iDeal, overboeking, betaling via Paypal of automatische incasso. Andere betalingsmogelijkheden zijn alleen mogelijk met aparte toestemming van Dominion Internetdiensten.

De betalingstermijn van facturen van Dominion Internetdiensten is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Dominion Internetdiensten te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Dominion Internetdiensten de melding heeft onderzocht. Indien Dominion Internetdiensten na onderzoek concludeert dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 15. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Dominion Internetdiensten zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van Dominion Internetdiensten, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of

Dominion Internetdiensten daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dominion Internetdiensten zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Dominion Internetdiensten behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Dominion Internetdiensten is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van Dominion Internetdiensten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op de factuur voor de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed (exclusief BTW). Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dominion Internetdiensten.

De aansprakelijkheid van Dominion Internetdiensten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dominion Internetdiensten onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dominion Internetdiensten ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dominion Internetdiensten in staat is adequaat te reageren.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dominion Internetdiensten door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dominion Internetdiensten kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en opzegging

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode nodig voor levering van de Diensten en kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met wederzijds goedvinden.

Indien de overeenkomst strekt tot het periodiek verrichten van Diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van één jaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

Indien Opdrachtgever een consument is, wordt in het geval bedoeld in het vorige lid de overeenkomst na de minimumtermijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst steeds opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Mededeling hiervan kan via hetzelfde kanaal als waarlangs Opdrachtgever de aanvaarding heeft medegedeeld, alsmede schriftelijk of via het controlepaneel of administratief account (indien aanwezig).

Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dominion Internetdiensten gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Dominion Internetdiensten is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 18. Wijzigingen in overeenkomst

Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Dominion Internetdiensten is echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 30 dagen voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Deze mededeling kan via de website van Dominion Internetdiensten gedaan worden of via andere elektronische berichtgeving. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak (in de offerte of nadien gemaakt) echter nimmer opzij zetten.

Indien Opdrachtgever binnen deze 30 dagen bezwaar maakt, zal Dominion Internetdiensten overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Zij zal van haar beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Dominion Internetdiensten bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

Dominion Internetdiensten mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

Artikel 19. Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dominion Internetdiensten gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

De door Dominion Internetdiensten ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Dominion Internetdiensten bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening. Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 1. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Dominion Internetdiensten vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. Dominion Internetdiensten verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Dominion Internetdiensten zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Dominion Internetdiensten op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
 3. Dominion Internetdiensten heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Dominion Internetdiensten neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen Dominion Internetdiensten

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Dominion Internetdiensten zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 2. Dominion Internetdiensten zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Dominion Internetdiensten zullen worden aangeleverd.
 3. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Dominion Internetdiensten die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Dominion Internetdiensten.
 5. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Dominion Internetdiensten mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Dominion Internetdiensten zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Dominion Internetdiensten worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 3. Dominion Internetdiensten is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Dominion Internetdiensten zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Dominion Internetdiensten niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Dominion Internetdiensten hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Dominion Internetdiensten Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Dominion Internetdiensten zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Dominion Internetdiensten zijn overeengekomen. Dominion Internetdiensten staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Dominion Internetdiensten zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Dominion Internetdiensten staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Dominion Internetdiensten zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Dominion Internetdiensten ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Dominion Internetdiensten, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Dominion Internetdiensten spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Dominion Internetdiensten meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Dominion Internetdiensten, zal Dominion Internetdiensten het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Dominion Internetdiensten voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Dominion Internetdiensten hieraan meewerken en kan Dominion Internetdiensten hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Dominion Internetdiensten van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Dominion Internetdiensten zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 1. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 

 • Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Dominion Internetdiensten aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Dominion Internetdiensten aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Dominion Internetdiensten. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Dominion Internetdiensten zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Dominion Internetdiensten de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Comments are closed.